English | Gaeilge

 

 

 

Siompóisiam do lucht taighde agus do mhic léinn taighde sa luath-óige

 

Cén uair: Déardaoin, 15 Deireadh Fómhair, 10.00r.n -4.30 i.n

Cén áit: Seomra Fada Mhol na Tríonóide, Scoil Oideachais Choláiste na Tríonóide, Áth Cliath

Arna óstáil ag: Coláiste na Tríonóide, Áth Cliath agus an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

  Aidhm:
 

I gcomhpháirtíocht leis an CNCM, tá an Comhar um Thaighde ar Oideachas Luath-Óige (CTOLÓ) ag Scoil an Oideachais i gColáiste na Tríonóide ag óstáil siompóisiam dar teideal ‘Comhpháirtíocht san Oideachas Luath-óige: Machnamh ar Chomhthéacs, Curaclam agus Oideolaíocht’.

 

Cuireadh chuig na Meáin

 

Comhpháirtíocht san Oideachas Luath-óige: Machnamh ar Chomhthéacs, Curaclam agus Oideolaíocht

 

Thug Halpern (2013) faoi deara i SAM ‘ … gur luachmhar an smaoineamh Oideachas na Luath-Óige agus an scolaíocht a chomhcheangal i gcomhthéacs leasú oideachasúil (lch 1). Tá an treocht seo le feiceáil in Éirinn freisin. Dhírigh Aistear: Creat-Churaclam na Luath-óige (2009) níos mó airde ar an ngné oideachasúil den soláthar do pháistí ó bhreith go 6 bliana. Chruthaigh sé droichead freisin idir an iliomad suíomhanna luath-óige, a bhí i ndiaidh fás le deich mbliana roimhe sin, agus na ranganna naíonán ar an mbunscoil. Le déanaí, thosaigh an an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) a athfhorbairt churaclam na bunscoile. Tá an obair sin dírithe i dtús báire ar theanga, matamaitic agus Eitic agus Oideachas faoi Reiligiúin agus Creidimh do pháistí sna naíonáin shóisearacha go dtí Rang 2 (4-8/9 mbliana d’aois). Is mór an spreagadh a thugann na forbairtí seo don chaibidil ar an mbrí atá le hoideachas luath-óige agus ar an gcuma a bhíonn air do pháistí agus do mhúinteoirí, agus ar na himpleachtaí a bhíonn aige sin maidir le forbairt agus cleachtas an churaclaim. I gcomhpháirtíocht leis an CNCM, tá an Comhar um Thaighde ar Oideachas Luath-Óige (CTOLÓ) ag Scoil an Oideachais i gColáiste na Tríonóide ag óstáil siompóisiam dar teideal ‘Comhpháirtíocht san Oideachas Luath-óige: Machnamh ar Chomhthéacs, Curaclam agus Oideolaíocht’.

 

Tá an siompóisiam eagraithe thart ar cheithre phríomhthopaic agus gach topaic acu sin curtha i gcomhthéacs i ngearrpháipéar taighde.

Foilseofar na páipéir ar an suíomh gréasán i ndiaidh an tsiompóisiam.

 
sample
sample

An cuma faoin Téarmaíocht?

Timpeallachtaí Foghlama

sample
sample

Féiniúlacht Ghairmiúil

Ilaistrithe

 
   
 

Cóipcheart © ecalignment.ie